Algemene Voorwaarden Webshop Frisian Angus

Artikel 1. Definities

1.1.    Aanbieder, te weten Van der Zee Agro, handelende onder de naam :  Frisian Angus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer : 71566767 en onder meer opererend als exploitant van een webshop (zie ook nadere specificatie adresgegevens Aanbieder: artikel 12.)

1.2.    Klant: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Aanbieder via de door Aanbieder geëxploiteerde website.

1.3     Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4     Website: webshop www.frisianangus.nl

1.5.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door Aanbieder geëxploiteerde website overeenkomsten ter zake koop/verkoop op afstand van Producten en/of diensten tot stand komen tussen Aanbieder en de klant, waarbij in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van techniek voor communicatie op afstand.

1.6       Producten: de vleesproducten en andere voedingsproducten, die nader beschreven zijn op de Website, c.q. te koop zijn in de boerderijwinkel van Aanbieder.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Aanbieder via de Website zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.    Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Aanbieder alleen bindend indien en voor zover deze door Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1.    Aanbiedingen van Aanbieder zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn, c.q. de termijn zoals in de aanbieding uitdrukkelijk vermeldt.

3.2.    De aanbieding bevat een adequate omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Voor een ieder kenbare vergissingen of omissies in het aanbod binden Aanbieder niet.

3.3.    Indien blijkt dat bij de aanvraag of totstandkoming van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de condities c.q. overeengekomen prijs aan te passen op basis van de juiste gegevens.

3.4     De Klant onderkent dat aan zijn hoedanigheid op basis van de wet soms vereisten kunnen worden gesteld, die het aan Aanbieder beletten om uitvoering te geven aan door de klant verstrekte opdrachten (denk aan het verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar).

Artikel 4. Prijzen

4.1.    Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2.    Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.3.    Bezorgkosten zijn in beginsel niet in de totaalprijs inbegrepen, nu de Producten in beginsel door de Klant worden afgehaald op de bedrijfslocatie van Aanbieder. Dit uitgangspunt wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan de Klant medegedeeld. De Klant kan in het kader van de bestelprocedure ook opteren voor bezorging van de Producten; echter met inachtneming van de op de Website aangegeven extra (prijs)voorwaarden (zie www.frisianangus.nl/bezorgen)

4.4.    Gedurende in de aanbieding vermelde termijn, worden de prijzen van de aangeboden Producten c.q. diensten niet aangepast, behoudens aanpassingen als gevolg van wijzigingen in overheidsheffingen c.q. BTW- tarieven.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd /inloggen

5.1.    Een overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant komt tot stand op het moment van opdrachtverlening door de Klant op basis van het aanbod van Aanbieder en het instemmen door de Klant met de in het aanbod gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2.    Zodra de betaling door Aanbieder is ontvangen, is de Klant gerechtigd de Producten feitelijk te ontvangen en af te nemen op de bedrijfslocatie van Aanbieder c.q. stuurt Aanbieder – indien bezorging is overeengekomen –  de Producten zo spoedig mogelijk toe.

5.3.    Aanbieder zal bij de (schriftelijke) bevestiging van de opdracht c.q. de bestelling van de Klant adequate informatie doen toekomen aan de Klant met betrekking tot:

1. het bezoekadres van de vestiging van Aanbieder waar de Klant met klachten terecht kan, inclusief de geldende klachtenprocedure ( zie bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden);
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van een eventueel herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over bestaande service na aankoop en geldende garanties (waaronder wettelijke conformiteit) en de specifieke Kwaliteits- en gebruiksvoorschriften in relatie tot de Producten;
4. eventuele vereiste voor opzegging van de Overeenkomst, indien en voor zover de Overeenkomst een duurkarakter heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
5. de overige wettelijk verplichte informatie die door exploitanten van webshops na bestelling aan klanten dient te worden verschaft.

5.4.    De Klant erkent erop gewezen te zijn om de geleverde goederen kort na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. (Zie hiervoor: artikel 12 Reclame en de Gebruiks-en Kwaliteitsvoorschriften:

5.5.    Indien Producten niet voorradig zijn en een korte (binnen bijvoorbeeld 7 werkdagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Aanbieder contact met de Klant op.

5.6.    De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij de Klant in een specifiek geval expliciet toestemming aan Aanbieder heeft verleend voor een langere levertijd. Indien de levertijd in reguliere gevallen langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na een eventuele ontbinding aan Klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Aanbieder gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Zakelijke Klanten.

5.7.    Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd c.q. feitelijk ter hand gesteld zijn aan de Klant op de bedrijfslocatie van Aanbieder, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op de klant.

5.8.    Klant moet de door Aanbieder aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die inlogt op de Website ook daadwerkelijk een Klant van Aanbieder is. Klant dient Aanbieder op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Aanbieder heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

5.9     Aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 6. Herroepingsrecht; uitzondering; bewaartermijnen; klachten

6.1.    De Klant kan in beginsel geen beroep doen op het wettelijke  herroepingsrecht, nu de geleverde Producten van Aanbieder vallen onder een van de categorieën waarop een wettelijke uitzondering op basis van de wet geldt. Meer concreet gaat het  om Producten (zie definities: 1.8) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden c.q. snel kunnen bederven of verouderen.. .

6.2.    De Klant verklaart zich ermee bekend dat in het kader van de bestelprocedure c.q. de opdrachtbevestiging, dan wel eventueel op de etiketten, die vermeld zijn c.q. bevestigd zijn op de Producten de relevante bewaartermijnen kunnen worden vermeld, die de Klant bij de consumptie van de Producten in acht dient te nemen..

6.3.    Aanbieder is gerechtigd om bij klachten van de Klant ter zake de Producten om coulance halve te reageren en de Klant in staat te stellen de Producten te retourneren, c.q. de Klant in staat te stellen vergelijkbare producten alsnog om niet te verkrijgen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Aanbieder, zonder dat de Klant op enig moment een beroep kan doen op verworven rechten, dan wel een door Aanbieder gevoerd beleid in andere gevallen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.      Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven de geleverde Producten eigendom van Aanbieder.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1.    Klant dient de betalingen aan Aanbieder volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.

8.2.    De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen direct bij afname op de bedrijfslocatie van Aanbieder, dan wel bij een bestelling met overeengekomen bezorging – in geval van de mogelijkheid van betaling op factuurbasis – binnen 14 dagen na bezorging van de Producten te worden voldaan.

8.3.    Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.4.    De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5.      In bovenstaande gevallen heeft Aanbieder voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Aanbieder vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.    Ter zake de aard en omvang van de aansprakelijkheid bij toerekenbare niet-nakoming vanwege Aanbieder, indien en voor zover er sprake is van een Klant, wordt aangesloten bij hetgeen daaromtrent bepaald is de Nederlandse wet.

9.2.    De aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Aanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Aanbieder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanbieder in staat is adequaat te reageren.

9.3.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk  na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt, te weten uiterlijk binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen 10 dagen na afloop van de zogenaamde houdbaarheidsdatum (THT-datum).

9.4.      Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de producten, die door Klant aan een derde zijn geleverd en dat mede bestond uit door Aanbieder geleverde Producten, , behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten.

Artikel 10. Overmacht

10.1.     In geval van overmacht is Aanbieder niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant  ontstane schade.

Artikel 11. Garantie

11.1. Aan de Klant komen de rechten toe met betrekking tot conformiteit en garantie, zoals opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat Aanbieder er in beginsel voor instaat dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijkheid te stellen eisen ter zake deugdelijkheid en bruikbaarheid. 

11.2   Het gestelde in artikel 11.1 geldt met inachtneming van de aanvaarding van de bijzondere kwaliteiten van de Producten, zoals omschreven in artikel 1.8 en met inachtneming van de daarop betrekking hebbende Kwaliteits- en gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12. Reclame/klachten

12.1  Aanbieder kent een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Klant binnen redelijke termijn en adequaat gespecificeerd te worden ingediend bij Aanbieder, direct nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, echter uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van de eventuele mankementen, uitgaande van het gegeven dat de Klant uitvoering geeft aan zijn inspectieverplichtingen uit hoofde van artikel 5.4.

12.2. Indien volgens Aanbieder geen sprake is van tijdige reclamering, vervalt elke aanspraak van de Klant ten aanzien van Aanbieder ter zake, onverlet de toepasselijkheid van eventuele geldende garantiebepalingen.

12.3. Indien Aanbieder de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.

12.4. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel.

12.5. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 13. Contactgegevens/identiteit van Aanbieder

Aanbieder: Frisian Angus

Webshop www.frisianangus.nl

Bezoekadres:

Boltawei 8
9133 DZ
Anjum

Correspondentieadres:

Bantswei 3
9133 DW
Anjum

E-mail: info@frisianangus.nl

KvK-nummer: 71566767  

BTW-nummer: NL.106035150B01

Artikel 14. Duur transacties

De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een daartoe overeengekomen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland.

13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Klachten regeling

Over het indienen van een klacht:

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee (2) maanden na ontdekking van  het probleem -of datum dat dit redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden- gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Het is in uw belang en ook een voorwaarde om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

We raden u aan om uw  klacht bij ons gemotiveerd  kenbaar te maken door te mailen naar info@frisianangus.nl.